Thursday, November 12, 2009

Corralitas Drive: Flat Snake

Photo: Diane Edwardson, November 11, 2009. 10" long gopher snake found dead on Corralitas. (Click on photo to enlarge.)
Photo: Diane Edwardson, November 11, 2009. Rest in peace little snake. (Click on photo to enlarge.)